Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen

van An Christiaens, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1669 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Piet De Bruyn, An Christiaens en Björn Anseeuw
1447 (2017-2018) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van de energie-efficiëntie van gebouwen door een hernieuwde EPB-werking

van Andries Gryffroy, Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Axel Ronse en Cathy Coudyser
1531 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de extreem droge zomer

van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
2429 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Registratie huurcontracten - Stand van zaken

van Jelle Engelbosch aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
523 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Biggensterfte - Stand van zaken

van Jelle Engelbosch aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1205 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het analyse- en adviesrapport 'Dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen in 2017' van de onderzoeksgroep Dier & Welzijn

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Jelle Engelbosch
1640 (2017-2018) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Jelle Engelbosch en An Moerenhout
1612 (2017-2018) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over het analyse- en adviesrapport 'Dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen in 2017' van de onderzoeksgroep Dier & Welzijn

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Jelle Engelbosch
1640 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2