Parlementair werk

In het Vlaams Parlement zetelt Jelle Engelbosch in de commissies Landbouw en Wonen als vast lid en in de commissies Leefmilieu en Klimaat als plaatsvervangend lid.

Landbouw

Binnen de commissie Landbouw richt Jelle zich op de fruitsector en de veeteelt. Hij sprong al meermaals in de bres voor de Haspengouwse fruitboeren en spant zich in om de varkenssector uit het slop te halen. Hij wil dit doen door in te zetten op meerwaarde en diversificatie. Het bulk-business model is niet meer van deze tijd.

Wonen

Vanuit zijn achtergrond als vastgoedmakelaar werkt Jelle actief mee aan de hervorming van de private huurmarkt, opdat huurders en verhuurders elkaar beter zullen vinden. Hij maakt er een punt van discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan en wil een breed gedragen huurwetgeving met voldoende zekerheid voor de verhuurders en een kwalitatief en toegankelijk aanbod voor de huurders. Verder volgt Jelle de premiestelsels van nabij op en tracht hij de werking van de SVK’s te optimaliseren.

Leefmilieu & Dierenwelzijn

Binnen het domein leefmilieu legt Jelle zich vooral toe op dierenwelzijn. Hij ijvert actief voor een stopzetting van de nertsenkwekerijen en is voorvechter van een verbod op onverdoofd slachten. Verder spant hij zich in voor het welzijn van heel wat landbouwdieren zoals kippen, varkens en koeien en wil hij een einde maken aan de productie van foie gras in Vlaanderen.

Recent ingediende documenten

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die gedaan zijn in het kader van de activiteiten van huisvestingsmaatschappij Vitare

van Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman, Björn Anseeuw, Gwenny De Vroe en Katrien Partyka
1764 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

van Piet De Bruyn, Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe en Björn Anseeuw
1677 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

van Lorin Parys, Bart Van Malderen, An Christiaens, Piet De Bruyn, An Moerenhout, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe en Jelle Engelbosch
1612 (2017-2018) nr. 3

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 10 - wednesday 28 november 2018 14.10u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 12 september 2018 09.46u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - dinsdag 26 juni 2018 15.04u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Wonen 2018-2019, Armoedebestrijding 2018-2019 en Gelijke Kansen 2018-2019

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door An Christiaens, Piet De Bruyn, Bart Van Malderen en Cindy Franssen
15 (2018-2019) nr. 2-K

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Wonen 2018-2019, Armoedebestrijding 2018-2019 en Gelijke Kansen 2018-2019

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door An Christiaens, Piet De Bruyn, Bart Van Malderen en Cindy Franssen
15 (2018-2019) nr. 2-K

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Wonen 2018-2019, Armoedebestrijding 2018-2019 en Gelijke Kansen 2018-2019

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door An Christiaens, Piet De Bruyn, Bart Van Malderen en Cindy Franssen
15 (2018-2019) nr. 2-K
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2